Brahman Females

Grey Brahman

MISS V8 824/8

Reg# 976638

MISS V8 898/8

Reg# 977145